„Pójdź za mną” mówi Jezus! – rozpoczęła się rekrutacja do kieleckiego seminarium

Za nami pierwsza część egzaminów maturalnych. Wyższe Seminarium Duchowne w Kielcach ogłasza nabór na rok akademicki 2022/2023. Jeżeli słyszysz głos Bożego powołania – dołącz do grona alumnów kieleckiego Seminarium.

Ważne terminy związane ze zgłoszeniem się do WSD w Kielcach:

Pierwszy termin rekrutacji na studia w WSD w Kielcach trwa do 8 lipca 2021 r., tzn. do dnia, gdy możliwa jest rejestracja kandydata w systemie e-KUL. Po tym terminie ogłoszony będzie drugi nabór – rejestracja kandydatów w systemie rekrutacyjnym KUL planowana jest po połowie lipca br.

Obowiązują kryteria rekrutacji takie, jak na Wydziale Teologii KUL oraz wynik rozmowy wstępnej.

Przed rejestracją w systemie rekrutacyjnym KUL kandydat winien zgłosić się do rektoratu WSD w Kielcach celem przeprowadzenia wstępnej rozmowy. Podczas niej kandydat uzyska wszystkie niezbędne informacje dotyczące rejestracji i studiów w WSD w Kielcach.

Kurs wstępny dla kandydatów rozpocznie się w początkach września. Późniejszy termin przyjęcia będzie możliwy tylko w trybie nadzwyczajnym.

Dokumenty wymagane do WSD w Kielcach (2022-2023):

1. Podanie o przyjęcie do Seminarium
2. Życiorys
3. Opinia Księdza Proboszcza
4. Opinia Katechety
5. Świadectwo Chrztu (nie starsze niż 6 miesięcy) z adnotacją o Bierzmowaniu
6. Świadectwo ukończenia szkoły średniej – (ksero, oryginał do wglądu)
7. Świadectwo dojrzałości – (oryginał do wglądu)
8. Zaświadczenie lekarskie (nie starsze niż 6 miesięcy) stwierdzające zdolność do podjęcia studiów na kierunku teologia – (ksero, oryginał do wglądu)
9. 3 zdjęcia
10. Historia powołania (wg wzoru uzyskanego podczas składania dokumentów w WSD)

Rejestracja kandydatów ze starą maturą:

„Stara matura” – świadectwo maturalne uzyskane w Polsce przed 2005 r. lub świadectwo maturalne uzyskane za granicą!
Wynik matury wyrażony OCENĄ w skali 1-6 lub 2-5.

Punktowane oceny z egzaminów pisemnych ze świadectwa dojrzałości
a) język polski (50% wyniku końcowego)
b) dowolny przedmiot zdawany przez kandydata (50% wyniku końcowego)

Rejestracja kandydatów z nową maturą:

Wynik wyrażony w skali PROCENTOWEJ.

Konkurs świadectw dojrzałości – punktowane wyniki z następujących przedmiotów:
a) język polski (1/3 wyniku końcowego)
b) język obcy nowożytny (1/3 wyniku końcowego)
c) jeden przedmiot wybrany przez kandydata (obowiązkowy lub dodatkowy) (1/3 wyniku końcowego)

Rejestracja kandydatów z maturą międzynarodową:

Kandydaci posiadający dyplom matury międzynarodowej (International Baccalaureate) wydany przez Biuro IB w Genewie, przyjmowani są na podstawie wymaganych dokumentów (otrzymują maksymalną liczbę punktów) w ramach planowanej liczby miejsc na wszystkie kierunki studiów, na które zostaną przyjęci, o ile uzyskają przynajmniej 28 punktów.

O przyjęciu do grona studentów WSD w Kielcach kandydat zostanie poinformowany na piśmie po pozytywnym zaliczeniu wszystkich etapów rekrutacyjnych i otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia na studia z Wydziału Teologii KUL.

Telefon kontaktowy WSD w Kielcach: 41-368-02-96; strona internetowa: www.wsd.kielce.pl