Święty czas Triduum Paschalnego

Rozpoczynamy czas Triduum Sacrum. Jest to święty czas trzech dni, które pozwalają nam przeżyć najważniejsze misteria naszej wiary Mękę, Śmierć i Zmartwychwstanie Chrystusa. Każdy z tych dni wprowadza nas w wielką Tajemnicę, którą jest nasze zbawienie dokonane przez Syna Bożego Jezusa Chrystusa. 

Wielki Czwartek

Wieczorem w tym dniu wspólnota Kościoła spotyka się na celebracji Liturgii Wieczerzy Pańskiej. W czasie Paschy Chrystus zgromadził Apostołów, aby objawić im bezpośrednio co ma się dokonać w najbliższych godzinach. W tym szczególnym czasie nasz Zbawiciel ustanowił Sakramenty: Eucharystii i Kapłaństwa (Sakrament Święceń). Składając swoje Ciało i Krew w ofierze Ojcu rozpoczął ofiarę, której dopełnił dając się przybić do krzyża. Polecił także swoim uczniom, aby czynili to misterium na Jego pamiątkę.

Wielki Piątek

Jedyny dzień, kiedy Kościół nie sprawuje Eucharystii. Wspólnota gromadząc się w godzinach popołudniowych, w których Zbawiciel oddał życie za ludzkość celebruje Liturgię Męki Pańskiej. Choć nie gromadzi nas Eucharystia, to chcemy być z Chrystusem w tym szczególnym czasie i towarzyszyć Mu w Jego ostatnich godzinach. Karmi On nas swoim Ciałem zakonsekrowanym w Wielki Czwartek – Chrystus nigdy nie pozbawia nas tego zbawiennego pokarmu. Centrum Liturgii wielkopiątkowej jest adoracja Krzyża, jako narzędzia i znaku Zbawienia człowieka.

Wielka Sobota 

Noc paschalną rozjaśnia zmartwychwstały Chrystus. Jest to naprawdę Wielka Noc, bo w niej mocą Ducha Świętego przeżywamy w sposób sakramentalny to najważniejsze wydarzenie w dziejach świata i ludzkości, jakim było przejście Jezusa ze śmierci do nowego życia przez zmartwychwstanie. Cały zbawczy sens nocy paschalnej Chrystusa uobecnia się w świętych znakach, używanych w czasie sprawowania tej liturgii: w świetle – słowie – wodzie i w uczcie eucharystycznej.

Wszystkie Liturgie Triduum Paschalnego (tj. w czwartek o 18:00, piątek o 18:00, sobotę o 19:00) oraz w niedzielę o 12:30 i w Poniedziałek Wielkanocny o 12:00 będą transmitowane za pośrednictwem naszej strony internetowej.

Zachęcamy wszystkich do spotkania się z Żywym Bogiem zwłaszcza w trakcie Adoracji Najświętszego Sakramentu!